برو اول

رشته های کدوی کریسپی

رشته های کدوی کریسپی

رشته های کدوی کریسپی 

یک گزینه متفاوت و خیلی خوشمزه کنار خورش های شما که مطمئن باشید بچه ها هم خیلی دوست دارند .

مواد لازم 

کدو 

تعجب نکنید کدو و البته روغن سرخ کردنی .همین .

کدو را به کمک رنده آلمانی یا به کمک دست های با مهارت شما به خلال های باریک تبدیل می کنیم !!! و در روغن داغ سرخ می کنیم . کدوهای سوخاری شما آماده است . می توانید این کدوها را کنار مرغ یا گوشت و یا به تنهایی سرو کنید و از خوردن آن لذت ببرید.