برو اول

جهان هولوگرافیک

جهان هولوگرافیک

جهان هولوگرافیک

نظریه ای برای توضیح توانایی های فراطبیعی ذهن واسرار ناشناخته مغز وجسم


نوشته :مایکل تالبوت
ترجمه داریوش مهرجویی

جهان ما وهر چه در آن است از قطره های باران ودانه های برف ودرختان کاج تا شهاب ها وذرات الکترون ها وکوانتوم ها همه تنها تصاویر شبح گونه ای هستند از واقعیتی دور از دسترس که خارج از زمان ومکان برما فراتابیده می شود .
نظریه هولوگرافیک بودن جهان نه تنها واقعیت های ملموس زندگی مارا در برمی گیرد .بلکه می تواند پدیده های حیرت آوری همچون تله پاتی ،نیروهای فراطبیعی انسان ،وحدت کیهانی ،درمان های معجزه آسا و..راتوضیح دهد .با خواندن این کتاب با جهانی روبرو می شویم که هرذره آن ویژگی های کل آن را در خود دارد وخواننده ایرانی بسیاری از مفاهیم متافیزیکی را که ریشه در فلسفه وعرفان شرق دارد درقالب زبانی روشن وامروزی باز می شناسد .
نام مهرجویی به تنهایی برای جذابیت کتاب وکنجکاوساختن وترغیب خواننده کافی است .دانش آموخته فلسفه دانشگاه یوسی ال ا و معمار سینمای نوین  ایران . کارگردان  گاو و هامون  ولیلا ودرخت گلابی و بانو وپری .خود او در ابتدای یادداشت مترجم به نام های بزرگی مثل داریوش شایگان اشاره دارد که کاشف کتاب حاضر بوده در سفر آمریکا و بسیار هیجان زده شده وکتاب را به گلی ترقی ومهرجویی معرفی کرده است .
کتاب می تواند به سوالات بزرگ هستی شناختی ،یزدان شناختی وفلسفی به نحوی به روز پاسخ دهد .اثری که برای عموم نوشته شده ولی سی ،چهل صفحه اول را باید تحمل کنید تا بعد مثل داستانی شیرین شمارا ببرد.
این کتاب شاید تلنگری باشد به کسانی که موج مدرنیته دل وایمانشان را شبهه دار کرده وغبار شک بر آن نشانده بی آن که سخنان متافیزیکی اش بی محتوا وخسته کننده باشد .چنان که قادر است با ایده همبستگی ماهوی همه چیزها که تئوری بوهم است حتی به توضیح وتوجیه برخی معجزات هم بپردازد .
خواندنش خالی از لطف نیست وحرف نویی است .حداقل شیوه تبیین نویی است از مطلب که می تواند پنجره تازه ای به رویتان بگشاید .
کتاب کار نشر هرمس است .در446 صفحه وبه بهای 220000ریال .