برو اول

خشم فرشتگان

خشم فرشتگان

خشم فرشتگان 

نویسنده:هریت لرنر گلدهور
مترجم:ارغوان جولایی

این کتاب راهنمای تغییر الگوی رفتار زنان با شوهران است .نوشته روانشناس برجسته آمریکایی که معتقد است الگوهای رفتاری ما به هنگام خشم اغلب تکراری ویکنواخت است  وما غالبا روابط دونفره را به رفتار مثلثی مبدل می کنیم . او اعتقاد دارد ازآنجا که ما قادر به تغییر رفتار دیگران نیستیم بهتر است رفتار خود را در قبال دیگران عوض کنیم .
راه های مهار خشم خانم ها در برابر شوهران ونحوه تغییر دادن رفتار شوهران را می توانید در این کتاب بخوانید.کتابی که از 1986 به این سو چند میلیون نسخه فروش داشته وبه بیش از25 زبان ترجمه شده است .با مطالعه آن می توانید یاد بگیرید منشا حقیقی خشمتان را بشناسید وموقعیتتان را مشخص کنید.در ارتباط برقرار کردن با دیگران مهارت پیدا کنید.الگوهای رفتاری غیر مفید راکشف وحذف کنید و این که چگونه با تغییر رفتار دیگران مواجه شوید.
این کتاب در227 صفحه توسط انتشارات جویا به چاپ رسیده است.